1 / 3
2 / 3
3 / 3

นายพรพิษณุ ทองคำ
ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศษ.บ. การบริหารการศึกษา
นายสัญญา วอกลาง
ตำแหน่ง:ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางทรงพร โลสันเทียะ
ตำแหน่ง:ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายคมสันต์ อาจจุฬา
ตำแหน่ง:ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสุปราณี ช่างบุ
ตำแหน่ง:ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางภานุเกต มนต์ทอง
ตำแหน่ง:ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางเงิน จงจิตรกลาง
ตำแหน่ง:ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุชาวดี นาคา
ตำแหน่ง:ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางบุษกร จินกลาง
ตำแหน่ง:ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสุภัค ศรีสา
ตำแหน่ง:ครู
นายบรรหาร ทองสุขนอก
ตำแหน่ง:พนักงานราชการ
นายกฤษฎาพร จงคูณกลาง
ตำแหน่ง:พนักงานราชการ
นางสาวทัศนีย์ ทองสุขนอก
ตำแหน่ง:พี่เลี้ยงเด็ก
นางสาววรรณา ทองสุขนอก
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงเรียนบ้านเสมา
หมู่ 6 บ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
E-mail:pornpisanu.tk@gmail.com Tel.0933-293183