1 / 3
2 / 3
3 / 3


นายสุพจน์  มุ่งเจียกกลาง
นายสุพจน์ มุ่งเจียกกลาง
ตำแหน่ง:ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอำนวย  กองแก้ว
นายอำนวย กองแก้ว
ตำแหน่ง:ผู้แทนผู้ปกครอง
นายบรรหาร  ทองสุขนอก
นายบรรหาร ทองสุขนอก
ตำแหน่ง:ผู้แทนครู
นางไสว  ทองสุขนอก
นางไสว ทองสุขนอก
ตำแหน่ง:ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายไพโรจน์  จงเจนกลาง
นายไพโรจน์ จงเจนกลาง
ตำแหน่ง:ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายวีระ  จงชิดกลาง
นายวีระ จงชิดกลาง
ตำแหน่ง:ผู้แทนศิษย์เก่า
พระสิทธิศักดิ์  ธมฺมทายาโท
พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท
ตำแหน่ง:ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา
นางดาว  มุ่งเจียกกลาง
นางดาว มุ่งเจียกกลาง
ตำแหน่ง:กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพรพิษณุ  ทองคำ
นายพรพิษณุ ทองคำ
ตำแหน่ง:กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงเรียนบ้านเสมา
หมู่ 6 บ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
E-mail:pornpisanu.tk@gmail.com Tel.0933-293183