1 / 3
2 / 3
3 / 3

คำขวัญ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
ปรัชญา “อตฺตา  หเว  ชิตํ  เสยฺโย”    หมายถึง    ผู้ชนะตนนั่นแลดี
สีประจำโรงเรียน สีเหลือง - สีฟ้า

อัตลักษณ์

 มุ่งเน้นพัฒนาวิชาการ  ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี

เอกลักษณ์

โรงเรียนส่งเสริมการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ นำเทคโนโลยีสู่การเรียน

พันธกิจ 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  และค่านิยมที่พึงประสงค์
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและนักเรียนทุกคน
5.ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประพฤติตนเป็นที่ศรัทธาของนักเรียนและชุมชน
6.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
7. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
9. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
10.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
เป้าประสงค์ 1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  และค่านิยมที่พึงประสงค์
4.สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและนักเรียนทุกคน
5.ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประพฤติตนเป็นที่ศรัทธาของนักเรียนและชุมชน
6.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
7.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8.สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
9.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
10.สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กลยุทธ์ 1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยเน้นกระจายอำนาจ  และการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียน  และชุมชนในการบริหารจัดการศึกษา
2.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
3.ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4.พัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงเรียนบ้านเสมา
หมู่ 6 บ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
E-mail:pornpisanu.tk@gmail.com Tel.0933-293183