1 / 3
2 / 3
3 / 3

                    โรงเรียนบ้านเสมา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งเมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยมีนายเปล่ง พินิจพงษ์ เป็นประธานในการเปิด แทนนายอำเภอโนนสูง ใช้สถานที่ศาลาการเปรียญวัดเสมาเป็นสถานที่เรียน ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลพลสงคราม 4 (วัดเสมา) มีครูจำนวน 2 คน นักเรียน 84 คน นายจรัส จงคอยกลาง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกต่อมา ปี พ.ศ. 2516 นายช่วง แก้วกลาง ครูใหญ่ คนถัดมา ได้ชักชวนคณะครู และชาวบ้าน ช่วยกันสละทรัพย์ที่ดิน เพื่อก่อสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศบนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างโรงเรียน แบบ ป.1 ฉ.(สูง) จำนวน 4 ห้องเรียน ได้ออกทุนสมทบ จำนวน 24,000 บาท วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 นายบุญช่วย ขอชมกลาง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายช่วง แก้วกลาง ที่ถึงแก่กรรม มาจนปัจจุบันทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษา ปีที่ 3 

ด้านอาคารสถานที่ มีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง 16 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครูแบบองค์การ 1 หลัง ห้องส้วม 4 หลัง 14 ห้อง อาคารเก็บวัสดุ 1 หลัง สนามเซปัคตะกร้อ 1 สนาม

โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียน กศ.พช.ดีเด่น ระดับ อำเภอ และระดับจังหวัดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531 ถึง ปี พ.ศ 2535

โรงเรียนประมงดีเด่นระดับจังหวัด พ.ศ. 2534

โรงเรียนดีเด่น ระดับประเทศ พ.ศ. 2535

ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2558


ภารกิจสถานศึกษา
ภารกิจโรงเรียนบ้านเสมา ตามกฎหมายมี 10 ประการคือ

1.จัดทำนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนบริบท ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

2. วางแผนงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความต้องการของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น

4. จัดการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5. ออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

6. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของสถานศึกษา

7. กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดี ความชอบ การพัฒนาและการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามที่ กฎหมายกำหนด

8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผล การประเมิน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอื่นในชุมชนและท้องถิ่น

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนด
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงเรียนบ้านเสมา
หมู่ 6 บ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
E-mail:pornpisanu.tk@gmail.com Tel.0933-293183